မိမိတင္လိုက္ေသာစာမ်ားအား သက္တန္႔ေရာင္ေျပာင္းျပီးေပၚေအာင္လုပ္နည္းေအာက္ကကုဒ္ေလးယူထည့္လိုက္ပါ
Add inside your headinclude:

<script type="text/javascript" src="http://www.imgttg.com/scripts/codezwiz.js"></script>
Then here is the direct HTML & Javascript:

<span id="rainbow" class="bold"><script type="text/javascript">rainbownameload('rainbow' , 'YOUR TEXT HERE');</script></span> 
akarphyoe(IT)

0 comments:

Post a Comment