မဟာဘုတ္တြက္နည္း

မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာမွာ မိမိ၏ ျမန္မာ ေမြးသကၠရာဇ္ကို တည္ၿပီး ၊ (၇)ႏွင့္ စားရပါတယ္။ အၾကြင္းကို ဘဂၤဆိုတဲ့ ေနရာက စခ်ရမယ္။ အဲဒီလို ခ်တဲ့အခါမွာ ၿဂိဳဟ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ေလးခုေျမာက္ကြာေသာ စတုရန္းလကၤာႏွင့္ ခ်ရပါတယ္။

ေအာင္ ၊ လံ ၊ ထူ ၊ စစ္ ၊ သူ ၊ ႀကီး ၊ ပြဲ

ဒါက စတုရန္း လကၤာပါ။ ပါးစပ္ကေတာ့ ေအာင္လံထူ စစ္သူႀကီးပြဲလို႔ ရြတ္ၿပီးခ်ရမယ္။ လက္က ခ်တဲ့ေနရာမွာ ေတာ့ ဂဏန္းသခ်ၤာနဲ႔ ေရးၿပီး ခ်သြားရမယ္။ ေအာင္ဆိုရင္(၁) ၊ လံဆိုရင္(၂) ၊ ထူဆိုရင္(၀ သို႔ ၇) ၊ စစ္ဆိုရင္ (၃) ၊ သူဆိုရင္(၆)၊ ႀကီးဆိုရင္(၂) ၊ ပြဲဆိုရင္(၅)။ အဲဒီလိုေရးၿပီး ခ်သြားရမယ္။ အဲဒီမွာ အထူးသတိထားရမွာက မိမိၾကြင္းတဲ့ ဂဏန္းက စခ်ရမယ္။ ၁ၾကြင္းရင္ ဘဂၤဆိုတဲ့ေနရာမွာ ၁-ကိုခ်။ ၿပီးရင္ လကၤာရြတ္ၿပီး ဆက္ခ်ေပါ့။ အဲဒီလိုပဲ (၂)ၾကြင္းရင္ ဘဂၤဆိုတဲ့ေနရာမွာ ၂-ကိုေရး ။ ၿပီးရင္ ႀကီးပြဲေအာင္လံထူစစ္သူ ဆိုၿပီး လကၤာ ဆက္ရြတ္ ၿပီး ခ်ေပါ့ေနာ္။

ကဲ... မဟာဘုတ္ရဲ ပံုစံေလးကို အရင္ၾကည့္ရေအာင္။

Image Hosting by imagefra.me
ဒါကေတာ့ မဟာဘုတ္ကို ခ်ရမယ္ အစဥ္ေလးပါ။ အဲဒီပံုေလးထဲကအတိုင္း ခ်ရမွာပါ။


ဘဂၤဆိုတဲ့ ေနရာေလးမွာကိုယ္ရဲ့အၾကြင္းကို ခ်ရပါတယ္။ ၿပီးရင္ မွ်ားျပထားတဲ့အတိုင္း ေအာင္လံထူစစ္သူႀကီးပြဲ ဆိုၿပီး ဆက္ခ်ေပေတာ့။ ေအာက္မွာ မဟာဘုတ္ (၁)ၾကြင္းကေန (၇)ၾကြင္းထိ ပံုေလးေတြႏွင့္ ျပထားပါတယ္။

ဒါက မဟာဘုတ္(၁)ၾကြင္းပံုစံပါ။

လကၤာကေတာ့=ေအာင္;လံ;ထူ;စစ္;သူ;ႀကီး;ပြဲ
ဒါကေတာ့ မဟာဘုတ္(၂)ၾကြင္းပံုစံပါ။
Image Hosting by imagefra.me
လကၤာကေတာ့-ႀကီး;ပြဲ;ေအာင္;လံ;ထူ;စစ္;သူ;
ဒါကေတာ့မဟာဘုတ္(၃)ၾကြင္းပံုစံပါ။
Image Hosting by imagefra.me
လကၤာကေတာ့-စစ္;သူ;ႀကီး;ပြဲ;ေအာင္;လံ;ထူ;
ဒါကေတာ့မဟာဘုတ္(၄)ၾကြင္းပံုစံပါ။
Image Hosting by imagefra.me
လကၤာကေတာ့-လံ;ထူ;စစ္;သူ;ႀကီး;ပြဲ;ေအာင္;
ဒါကေတာ့မဟာဘုတ္(၅)ၾကြင္းပံုစံပါ။
Image Hosting by imagefra.me
လကၤာကေတာ့-ပြဲ;ေအာင္;လံ;ထူ;စစ္;သူ;ႀကီး;
ဒါကေတာ့မဟာဘုတ္(၆)ၾကြင္းပံုစံပါ။
Image Hosting by imagefra.me
လကၤာကေတာ့-သူ;ႀကီး;ပြဲ;ေအာင္;လံ;ထူ;စစ္;
ဒါကေတာ့မဟာဘုတ္(၀ သို႔ ၇ )ၾကြင္းပံုစံပါ။
Image Hosting by imagefra.me
လကၤာကေတာ့-ထူ;စစ္;သူ;ႀကီး;ပြဲ;ေအာင္;လံ;
ကဲ... ဒီေလာက္ဆိုရင္ မိမိရဲ့ မဟာဘုတ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ တြက္ၾကည့္လို႔ ရေလာက္ပါၿပီဗ်ာ။ ကိုယ္ ဘာဖြားလဲ သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ခ်ထားတဲ့ မဟာဘုတ္မွာ ကိုယ္ေမြးနံ ရွိတဲ့ေနရာဟာ ကိုယ့္ရဲ့ ဖြားဇာတာေပါ့ဗ်ာ။ ဘဂၤ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ့္ေမြးနံ ရွိတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က ဘဂၤဖြားေပါ့။ ကိုယ္ေမြးနံက အထြန္းမွာ ရွိေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္က အထြန္းဖြားေပါ့ဗ်ာ။ မခက္ပါဘူး။ က်န္တာကိုေတာ့ ဆက္သာေလ့လာ လိုက္ပါေတာ့ ဗ်ာ။

0 comments:

Post a Comment