ထူးျခားဆန္းျပား ေရေအာက္သြား ဘီးတပ္ ကုလားထုိင္

ထူးျခားဆန္းျပား ေရေအာက္သြား ဘီးတပ္ ကုလားထုိင္

 

ျဗိတိန္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆူးအက္စ္တင္ သည္ ေရေအာက္ အသက္႐ွဴကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္
၍ေရေအာက္ ဘီးတပ္ ကုလားထုိင္ ျဖင့္ သမုဒၵရာ အတြင္း ထူးထူးျခားျခား စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား
ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သူမသည္ အဆိုပါ ေရေအာက္ ဘီးတပ္ ကုလားထုိင္ကုိ တည္ေဆာက္ ရန္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္
ေရေအာက္ အသက္႐ွဴ ကိရိယာျဖင့္ ေရငုပ္ျခင္း ကို သင္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အႀကံရရွိခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ဘီးတပ္ ကုလားထိုင္၏ ေအာက္တြင္ တြန္းကန္မႈ စနစ္ ႏွစ္ခု ပါရွိသည္။
ေမာင္းႏွင္မႈကို ယူပံု သဏၭာန္ ေရယက္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီး သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မွစ၍ ဘီးတပ္ ကုလားထုိင္ အသံုးျပဳခဲ့ ရၿပီး
၄င္းေရေအာက္ ဘီးတပ္ ကုလားထုိင္ ကို အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

သို႔ရာတြင္ အဆုိပါ ေရေအာက္ ဘီးတပ္ ကုလားထုိင္ ၏ ျပႆနာ တစ္ခုမွာ သံေခ်း တက္ျခင္း
ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္
အနာဂတ္တြင္ ထပ္မံ ထုတ္လုပ္မည့္ ေရေအာက္ ဘီးတပ္ ကုလား ထုိင္ကုိ တုိက္ေတနီယမ္
သတၱဳျဖင့္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment